دانلود گزارش کارآموزی مهندسی عمران و مهندسی شهرسازی در شرکت پایه بتن

توضیحات محصول

دانلود گزارش کارآموزی مهندسی عمران و مهندسی شهرسازی در شرکت پایه بتن

تعداد صفحات : 42

توضیح مختصر

این گزارش کارآموزی مرتبط با رشته مهندسی عمران و مهندسی شهرسازی و معماری و رشته های مرتبط با آن ها بوده و با فرمت ورد (word) می باشد.

فهرست

پياده كردن نقشه 1
پياده كردن نقشه بادوربين 2
ميخ هاي آف 4
پياده كردن نقشه درامتدادميخ آف 4
جوشكاري باقوس الكتريكي 5
احتياطات ايمني درجوشكاري بابرق : 5
خطرتشعشع شعله 6
گازهاي زيان آورقوس الكتريكي 6
خطرات قلم زني وپاك كردن گرده جوش 6
وسايل جوشكاري بابرق 7
لباس كار 7
نكاتيكه درموقع عمل جوشكاري بايستس رعايت كرد 10
عوامل مؤثردرمقاومت بتون 13
طرزاجراي قطعات بتون آرمه 15
قالب چوبي وچوب بست 16
انواع چوب هاي مصرفي درقالب بندي 16
انواع قالبهاي چوبي : 18
پايه وچوب بست 26
نحوه تنظيم قالب وچوب بست 27
طرزبازكردن چوب بست وقالب 28
ابزاركارجهت خم كردن وبستن آرماتورها 31
طرزتهيه آهن ما رپيچ 32
طرزآرماتورگذاري ستونها، تيرهاوسقف هاي بتوني 33
طرزساختن بتون 34
پيمانه شن وماسه 36
سيلوها 36
شن وماسه 36
حمل بتون 38
ريختن بتون درقالب 38
ويبره كردن بتون 40
درزانبساط 40

قسمتی از متن

پياده كردن نقشه

درنقشه هاي شهري كيفيت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحيه – قطعه – برخيابان اصلي ، ويافرعي كاملاً مشخص است .چنانچه فرض شودخيابان كشي وياجدول بندي خيابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پياده روتعيين ميگردد. بااندازه برداري ازجدول وميخ كوبي ، بر، زمين تعيين ميگردد.

معمولاً قطعات باميخ كوبي كه قبلا انجام شده است مشخص مي باشد. ميخ گوشه زمين را، برابرباوضع جغرافياي زمين ازنظرشمال وجنوب پياده مي كنيم . ازميخ مذكورريسمان كشي كرده وازگونياي بزرگ استفاده مي نماييم وضلع دوم زمين رتبه دست مي آوريم .

براي اينكه دقت بيشتري داشته باشيم مي توان ازرابطه مثلث ( 3 و 4 و 5 ) استفاده كرده يعني برروي دوضلع ريسمان – كار3 واحدو4 واحدراانتخاب كرده ووتررابا5 واحدكنترل مي نماييم ، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند. مثلاً 3 – 4 – 5 مترازنبش زمين كه برابربانقشه هاي شهري ونقشه برداري ميباشدميخ كوبيده ميشود، باندازه طول زمين ( ضلع دوم ) ازميخ نبش ، جلوآممده انتهاي طول راميخ كوبي مي كنيم .

ضلع ديگرطول زمين رابامتركشي ازنقطه عرض تعيين كرده ، ازميخ چهارم به وسيله برداشت مترطول وعرض زمين راكنترل مي نماييم . چنانچه خواسته باشيم كارهاي انجام شده رادقيقاً كنترل نماييم ازگوشه هاي ميخ كوبيده شده درزمين ، به وسيله مترفلزي چپ راست برداشته ( يعني اقطارچهارضلعي راكنترل مي نمايبم ، وقتي اقطارمساوي باشندحتماً گوشه هاقائمه 90 درجه مي باشند) .

چنانچه دراراضي ( منطقه ) خيابان كشي وياجدول – بندي نشده باشدباميخ هاي….

خرید

دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر باید این محصول را خریده باشید

نظری بدهید